Jednací řád školské rady

při

Základní škole a mateřské škole, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

 

zřízené Radou Města Třince dne 11. 10. 2005, usnensením č. 2005/1524 v souladu s odst. 2 §167  zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Článek 1

Školská rada se řídí ve své  působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění a statutem školské rady vydaným Radou Města Třince v usnensení č. 2005/1524 dne 11. 10. 2005.

Článek 2

Školská rada se schází  podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem a statutem rady.

 

Článek 3

Program jednání vychází z povinnosti uložených školské radě školským zákonem a statutem školské rady. Navrhuje jej předseda školské rady.  Program jednání dále vychází  z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, případně ředitele či zřizovatele školy nebo rodičů žáků.

 

Článek 4

Schůze školské rady svolává předseda školské rady nebo místopředseda školské rady. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

 

Článek 5

Při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn dále pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se školská rada usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje předsedy školské rady.

 

Článek 6

Záznam o jednání a usnesení  školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou a podepisuje jej předseda nebo místopředseda školské rady

 

Článek 7

Školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky a zřizovatele o výsledcích své činnosti v souladu se školským zákonem a statutem školské rady.

 

Článek 8

Změny a doplňky  jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

 

 

Tento jednací řád byl schválen dne  21. 12. 2011 na prvním zasedání školské rady  nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

 

 

Podpis předsedy školské rady: