Přehled nejdůležitějších právních předpisů

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

 • Vyhláška č. 671/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů  mimořádně nadaných

 • Vyhláška č.. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

 • Vyhláška č.15/2005 Sb. ,kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

 • Vyhláška č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku

 • Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní  inspekce a výkonu inspekční činnosti

 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Ostatní veřejně přístupné dokumenty

Výše uvedené předpisy jsou k nahlédnutí:

Sekretariát školy, 8.00 – 15.00 hod. v pracovní pondělí a středu,

Dále ve sbírce zákonů vedené Ministerstvem vnitra ČR na:  www.mvcr.cz

 

Správní řízení ve  škole

Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

 

a)     přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle §17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle §18 , 

b)    přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle §34 a ukončení předškolního vzdělávání podle §35 , 

c)     odkladu povinné školní docházky podle §37 , 

d)    převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle §39 odst. 2 , 

e)     přijetí k základnímu vzdělávání podle §46 , přestupu žáka podle §49 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle §49 odst. 2 , povolení pokračování v základním vzdělávání podle §55 odst. 2 , 

h)     opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle §52 odst. 6 , §66 odst. 7 a §97 odst. 8 , 

i)       snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle §123 odst. 4 , 

 j)  povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle §41 .

 

 

 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele ve správním řízení

Proti tomuto  rozhodnutí lze podat  odvolání  prostřednictvím základní školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117,  702 18  Ostrava do 15 dnů ode dne jeho doručení.

 

 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

(zákon č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím)

Jména zaměstnanců školy určených  k přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací  a k jejich poskytování:

Pilch Jan, zástupce ředitele školy  - poskytování informací

-    tel.  + 420 659  335621, 335622,  fax: 323191

 

Ivana Hessová, sekretářka školy – přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací

-    tel.  + 420 659  335621, 335622,  fax: 323191

1) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).

2) Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na  písemném vyřízení, vyzve jej povinná osoba k podání žádosti v písemné formě. Tato pak bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.

3) Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k  poskytnutí již zveřejněné informace, sdělují se údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace - v případě ústní žádosti  neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.

4) Není-li žádost vyřízena ústně,  poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie).

5) Škola nesmí poskytnout informaci, která vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon.
6) Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona
č.106/1999 Sb., nepodléhá evidenci.
7) Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.

8) Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117,  702 18  Ostrava , prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

9) O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaném ředitelem školy rozhodne Krajský úřad Moravskoslezského kraje do 15 dnů od předložení odvolání ředitelem školy.

10) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, tím není dotčena možnost soudního přezkoumání rozhodnutí o odvolání.

 

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

1. Evidenci stížností, oznámení a podnětů vede sekretariát školy v knize pošty.

2. Stížnost oznámení nebo podnět je možno podat osobně u sekretářky školy

    v době od 8.00 – 15.00 hod. v pracovní pondělí a středu nebo zaslat poštou.

3. Sekretariát školy je povinen potvrdit příjem stěžovateli.

4. Škola je povinna postoupit  podnět a stížnost podle místní  a věcné příslušnosti.

    Škola o je povinna o postoupení věci stěžovatele vyrozumět.

5. Stížnost nebo podněty v otázkách

a)      organizace, provozu, nebo hospodaření školy řeší:

      -  Městský úřad v Třinci prostřednictvím odboru školství,

b)      pedagogických řeší:

-         ředitel školy na práci učitelů a ostatních pedagogických pracovníků

-         Česká školní inspekce na práci ředitele školy a na výchovně vzdělávací práci školy.

6. Lhůta na vyřízení stížností je 30 dní ode dne doručení. (Lhůtu lze prodloužit na 60 dní jen ve výjimečných případech)