Popis organizační struktury

 A- část správní

Ředitel školy   (statutární orgán)

Mgr. Iveta Hudzietzová

 

Ředitel školy rozhoduje dle zákona č. 564/2004 Sb. (školský zákon)::

§164

§ 165
(1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek
obcí, dále
a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,
b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle
§ 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny.
(2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek
obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto
případech:
a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle
§ 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,
b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního
vzdělávání podle § 35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy
speciální podle § 48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47,
c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37,
d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1,
převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí
žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,
f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné
škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,
g) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání
a opakování ročníku podle § 66 a 97,
h) zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1,
i) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského
zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
j) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,
k) povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.

Statutární zástupce ředitele, vedoucí učitel ZŠ

Mgr. Jan Pilch

Zastupuje ředitele školy v plném rozsahu činnosti, řídí  výchovně vzdělávací proces školy.

 

 

Učitelka pověřena řízením Mateřské školy,
Sosnová 367,  Třinec

Zdenka Kadlubcová

Učitelka pověřena řízením Mateřské školy,
Habrová 249,  Třinec

Monika Niedobová

Řídí pedagogický výchovně vzdělávací proces mateřských škol

 

Ekonom školy 

Eva Banasiová

Zastupuje ředitele školy v omezeném rozsahu činnosti.

Řízení ekonomického chodu školy a jejich zařízení, řízení  a vedení školních  jídelen  školy a školek

 

 

Sekretářka školy, pokladní, podatelna

Eva Banasiová

Sekretariát školy, přijímá  poštu, finanční prostředky v hotovosti, písemné podněty
a stížnosti, přijímá a vyřizuje žádosti o poskytnutí informací.

B - část pedagogická

Základní škola:

Výchovný poradce

Mgr. Martina Lempartová

 

Třídní učitelé  -   I. stupeň

Třídní učitelé  -   II. stupeň

I.

Mgr. Dana Staszková

VI.

Mgr. Petra Hnátková
II.

Mgr. Věra Kwapulínská

VII.

- třída zrušena-

III.

Mgr. Romana Halaksová

VIII.

Mgr. Anna Kajzarová

IV.(4.,5.)
Mgr. Ilona Heczková

IX

Bc. Kateřina Mannheimová

5.

Mgr. Hana Chromcová

Učitelé bez přidělené třídy

Mgr. Martina Lempartová

 

Mgr. Michaela Poštúlková

 

Asistent pedagoga 1 - (III. třída)

Dagmar Motyková

Asistent pedagoga 2 - (II. třída)
(Mgr. Lenka Frydová)
Asistent pedagoga 3 - (V. třída)

Anna Otrubová

Školní družina:

1. oddělení

Alexandra Korzecová

2. oddělení

Irena Kubíková

 

Dagmar Motyková

Mateřské školy:

MŠ Sosnová

vedoucí učitelka: Zdenka Kadlubcová

MŠ Habrová

vedoucí učitelka:: Monika Niedobová

I. oddělení Jůvová Petra, Letovancová Dagmar I. oddělení Morcinková Alena
II. oddělení Bc. Marková Helena II. oddělení Martynková Marcela
III. oddělení
Kadlubcová Zdenka   Žikovičová Žaneta
  Veronika Studničková