Zápis ze schůze Školské rady
                                                při ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, přísp.org.

Datum: 16.10.2012
Místo konání: sborovna ZŠ
Přítomni:                          Členové školské rady:
                                           Za zřizovatele:
                                           Mgr. Alena Roszková
                                           Mgr. Pavlína Placzková

                                           Za rodiče:
                                           Ing. Radim Byrtus
                                                   Věra Kučerová

                                           Za pedagogické pracovníky:
                                           Mgr. Ilona Heczková

                                           Za vedení školy:
                                           Mgr. Jan Pilch

                                           Omluveni:
                                           Mgr. Hana Chromcová

Program:
1. Jednání zahájil Mgr. Jan Pilch, který přivítal přítomné a seznámil s programem schůze školské rady. Zároveň                 
   omluvil p.učitelku Hanu Chromcovou, která se dnešního jednání nemohla zúčastnit z důvodu nemoci.
2. Hlavním bodem dnešního jednání bylo projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy za školní rok   
    2011/2012.
    Probíhala diskuse k některým bodům zprávy. Pan Pilch zodpověděl všechny dotazy a vysvětlil potřebné údaje
    ze zprávy.
3. V další části jednání projednala školská rada záměr města zrušit 2. stupeň na naší škole a počty žáků         
    pro následující školní rok.
4. Bylo přijato usnesení.

Usnesení:
1. Školská rada schválila všemi přítomnými hlasy Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012.
2. Školská rada ukládá předsedovi rady svolat příští schůzi školské rady dne 18.6.2013 v 17.00 hodin.

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

Zapisovatel:                                                                                                           Předseda:
Mgr. Ilona Heczková                                                                                            Ing. Radim Byrtus

 

 

Zápis z ustavujícího zasedání Rady školy ze dne 21. prosince 2011

 

Přítomno 5 členů školské rady:

 

Ing. Radim Byrtus (zvolený zástupce rodičů)

Mgr. Ilona Heczková (zvolený zástupce pedagogů)

Mgr. Pavlína Placzková (jmenována zřizovatelem)

Mgr. Alena Roszková (jmenována zřizovatelem)

Mgr. Hana Chromcová  (zvolený zástupce pedagogů)

 

Věra Kučerová (zvolený zástupce rodičů) - omluvena z jednání

 

Program jednání:

Zahájení

Ředitel školy Mgr. Aleš Adamík zahájil jednání a seznámil zvolené zástupce s průběhem voleb do školské rady:

 

Za zřizovatele byli Radou města Třince jmenováni:

Mgr. Pavlína Placzková (jmenována zřizovatelem)

Mgr. Alena Roszková (jmenována zřizovatelem)

 

Za rodiče byli ve volbách zvoleni:

Ing. Radim Byrtus (zvolený zástupce rodičů)

Věra Kučerová (zvolený zástupce rodičů)

Za pedagogický sbor byli v doplňujících volbách zvoleni:

Mgr. Hana Chromcová  (zvolený zástupce pedagogů)

Mgr. Ilona Heczková (zvolený zástupce pedagogů)

 

Program jednání:

 

1) Předsedou školské rady byl 5 hlasy zvolen p. Ing. Radim Byrtus, jeho zástupkyní byla zvolena Mgr. Ilona Heczková

2) Jednací řád rady byl jednomyslně schválen

3) Další jednání rady bylo stanoveno na 26. 6. 2012

4) Bylo doporučeno zřídit jednu adresu pro elektronickou komunikaci - rada.skoly@7zstrinec.cz

 

 

Zapsala Mgr. Hana Chromcová

 

 

 

 

Zápis ze školské rady 14. 10. 2011

 

Přítomno: 4 členové školské rady:

 

Předseda: Ing. Radim Byrtus (za rodiče)

Členové: Mgr. Hana Chromcová, Mgr. Ilona Heczková (za pedagogické pracovníky), Iveta Stoszková (za rodiče)

Omluvena - Alena Rzymanová (za zřizovatele)

Omluven – Ing. Radim Přeček (za zřizovatele)

 

Mgr. Aleš Adamík – ředitel školy

 

Program jednání:

 1. Výroční zpráva 2010/2011

 2. Návrhy rozpočtu 2011

 3. Výchovně vzdělávací plán  2011/2012

 4. Školní řád

 5. Pravidla hodnocení žáků

 6. Návrhy, připomínky a požadavky členů rady

 

Školská rada schválila výroční zprávu za rok 2009/2010

Školská rada vzala na vědomí všechny ostatní body programu bez připomínek

 

 

Zapsala Mgr. Hana Chromcová

 

 

 

Zápis ze školské rady 7. 7. 2011

 

Přítomno: 4 členové školské rady:

 

Předseda: Ing. Radim Byrtus (za rodiče)

Členové: Mgr. Hana Chromcová, Mgr. Ilona Heczková (za pedagogické pracovníky), Iveta Stoszková (za rodiče)

Omluvena - Alena Rzymanová (za zřizovatele)

Omluven – Ing. Radim Přeček (za zřizovatele)

 

Mgr. Aleš Adamík – ředitel školy

Program jednání:

 1. Zahájení

 2. Seznámení s hodnocením žáků v roce 2010/2011

 3. Realizace školního vzdělávacího programu Tvořivě do světa v roce 2010/2011

 4. Seznámení s plněním výchovně vzdělávacího plánu  2010/2011

 5. Seznámení s výchovnými opatřeními ve II. pololetí

 6. Návrh řešení nízkého počtu žáků ve třídě V. ročníku

 7. Návrhy, připomínky a požadavky členů rady k organizaci školního roku 2010/2011

 

Zahájení

Předseda školské rady Ing. Radim Byrtus zahájil jednání a přednesl program školské rady.

 

Seznámení s hodnocením žáků v roce 2009/2010

Ředitel školy seznámil všechny přítomné s průběhem vzdělávání. Připomínky nebyly vzneseny.

 

Realizace školního vzdělávacího programu Tvořivě do světa

Školská rada byla seznámena s průběhem realizace školního vzdělávacího programu, bez připomínek.

 

Seznámení s plněním výchovně vzdělávacího plánu 2009/2010

K plánu nebyly připomínky. Rada školy vzala na vědomí výsledky plnění vzdělávacího programu.

Doporučila opět k realizaci (dvouletý cyklus)  projekt Školní zimní olympiády v únoru školního roku 2011/2012.

 

Seznámení s výchovnými opatřeními ve II. pololetí

Členové školské rady kladně hodnotili výsledky výchovného působení školy, zejména zprávu o dobrém chování žáků ve škole i na veřejnosti.

 

Návrh řešení nízkého počtu žáků ve třídě V. ročníku

Byly probrány 2 varianty řešení nízkého počtu žáků v budoucí 6. třídě.

Rada školy se doporučila zrušení 6. ročníku, stejně jako rodiče žáků uvedené třídy na předchozí poradní schůzi s vedením školy.

Pro školní rok 2011/2012 nebude ve škole 6. ročník. Všichni dotčení rodiče vyslovili souhlas s uvedeným řešením a zapsali děti na jiné školy v Třinci.

 

Připomínky a návrhy členů rady

K rukám předsedy školské rady byly doručeny žádosti Aleny Rzymanové a Ing Radima Przeczka

o uvolnění ze školské rady pro další volebním období.

Nebyly vzneseny žádné připomínky a návrhy.

 

 

Školská rada vzala na vědomí všechny body programu bez připomínek

 

 

Zapsala Mgr. Hana Chromcová

 

 

 

 

 

Zápis ze školské rady 14. 10. 2010

 

Přítomno: 4 členové školské rady:

 

Předseda: Ing. Radim Byrtus (za rodiče)

Členové: Mgr. Hana Chromcová, Mgr. Ilona Heczková (za pedagogické pracovníky), Alena Rzymanová (za zřizovatele)

Omluven – Ing. Radim Přeček, Iveta Stoszková

 

Mgr. Aleš Adamík – ředitel školy

Program jednání:

 1. Výroční zpráva 2009/2010

 2. Návrhy rozpočtu 2011

 3. Realizace školního vzdělávacího programu Tvořivě do světa v roce

 4. Výchovně vzdělávací plán  2010/2011

 5. Školní řád

 6. Pravidla hodnocení žáků

 7. Návrhy, připomínky a požadavky členů rady

 

Školská rada schválila výroční zprávu za rok 2009/2010

Školská rada vzala na vědomí všechny ostatní body progreamu bez připomínek

 

 

Zapsala Mgr. Hana Chromcová

 

 

 

 

Zápis ze školské rady 29. 06. 2010

 

 Přítomno 4 členové školské rady:

 

Předseda: Ing. Radim Byrtus

Členové: Mgr. Hana Chromcová, Mgr. Ilona Heczková, Iveta Stoszková

Omluven – Ing. Radim Přeček, Alena Rzymanová

 

Mgr. Aleš Adamík – ředitel školy

Program jednání:

 1. Zahájení

 2. Seznámení s hodnocením žáků v roce 2009/2010

 3. Realizace školního vzdělávacího programu Tvořivě do světa v roce 2009/2010

 4. Seznámení s plněním výchovně vzdělávacího plánu  2009/2010

 5. Návrhy, připomínky a požadavky členů rady k organizaci školního roku 2009/2010

 

Zahájení

Ředitel školy Mgr. Aleš Adamík zahájil jednání a přednesl program školské rady.

 

Seznámení s hodnocením žáků v roce 2009/2010

Ředitel školy seznámil všechny přítomné s průběhem vzdělávání. Připomínky nebyly vzneseny.

 

Realizace školního vzdělávacího programu Tvořivě do světa

Školská rada byla seznámena s průběhem realizace školního vzdělávacího programu, bez připomínek.

 

Seznámení s plněním výchovně vzdělávacího plánu 2009/2010

K plánu nebyly připomínky. Rada školy vzala na vědomí výsledky a hospodaření projektu Zimní olympiáda

 

Připomínky a návrhy členů rady

Nebyly vzneseny žádné připomínky a návrhy.

 

 

Zapsala Mgr. Hana Chromcová

 

 

Zápis ze školské rady 15. 10. 2009

 

 Přítomno 5 členů školské rady:

 

Předseda: Ing. Radim Byrtus

Členové: Alena Rzymanová, Mgr. Hana Chromcová, Mgr. Ilona Heczková, Iveta Stoszková

Omluven – Ing. Radim Přeček,

 

Mgr. Aleš Adamík – ředitel školy

Program jednání:

 1. Zahájení

 2. Seznámení s výroční zprávou, rozpočtem a hospodařením školy za rok 2008/2009

 3. Návrh rozpočtu školy 2010

 4. Realizace školního vzdělávacího programu Tvořivě do světa

 5. Seznámení s výchovně vzdělávací plán 2009/2010

 6. Školní řád

 7. Pravidla hodnocení žáků

 8. Návrhy, připomínky a požadavky členů rady k organizaci školního roku 2009/2010

 

Zahájení

Ředitel školy Mgr. Aleš Adamík zahájil jednání a přednesl program školské rady.

 

Seznámení s výroční zprávou za rok 2008/2009

Ředitel školy seznámil všechny přítomné s průběhem vzdělávání a jejími výsledky, s rozpočtem a hospodařením školy za rok 2008/2009. Opatření ke zlepšení hospodaření nebyla navržena.

 

Realizace školního vzdělávacího programu Tvořivě do světa

Školská rada byla seznámena s průběhem realizace školního vzdělávacího programu, bez připomínek.

 

Seznámení s výchovně vzdělávacím plánem 2009/2010

K plánu nebyly připomínky.

 

Školní řád byl schválen bez připomínek

 

Pravidla hodnocení žáků byla projednána a schválena bez připomínek

 

Připomínky a návrhy členů rady k průběhu vzdělávání na ZŠ od posledního jednání

Nebyly vzneseny žádné připomínky a návrhy.

 

 

Zapsala Mgr. Hana Chromcová

Zápis ze školské rady 16. 6. 2009

 

 Přítomno 4 členové školské rady:

 

Za zřizovatele – Ing. Radim Přeček

Za rodiče – Ing. Radim Byrtus

Za pedagogické pracovníky – Mgr. Hana Chromcová

Mgr. Aleš Adamík – ředitel školy

Omluveni – Alena Rzymanová, Iveta Stoszková, Mgr. Ilona Heczková

Program jednání:

1.                 Zahájení

2.                 Seznámení s průběhem vzdělávání žáků v roce 2008/2009

3.                 Hodnocení průběhu školního roku

4.                 Náměty k výchovně vzdělávacímu plánu 2009/2010

 

Zahájení

Předseda školské rady Ing. Radim Byrtus zahájil jednání a přednesl program školské rady.

 

Seznámení  průběhem vzdělávání žáků v roce 2008/2009

Ředitel školy seznámil všechny přítomné s průběhem vzdělávání a jejími výsledky.

 

Hodnocení průběhu školního roku

 

Náměty k výchovně vzdělávacímu plánu 2009/2010

Byly projednány náměty k realizaci významných školních akcí - Olympiáda, Barevný svět a pod.

Proběhla jednání k ustanovení SRPŠ

 

Zapsala Mgr. Hana Chromcová

 

 

 

Zápis z ustavujícího zasedání Rady školy dne 18. listopadu 2008

 

 Přítomno 5 členů školské rady:

 

Za zřizovatele – Alena Rzymanová

Za rodiče – Ing. Radim Byrtus, Iveta Stoszková

Za pedagogické pracovníky – Mgr. Hana Chromcová, Mgr. Ilona Heczková

Mgr. Aleš Adamík – ředitel školy

Omluveni –  Ing. Radim Přeček

Program jednání:

1.    Volby nové školské rady

 

Zahájení

Ředitel školy Mgr. Aleš Adamík zahájil jednání a seznámil zvolené zástupce s průběhem voleb do školské rady.

Za zřizovatele byli Radou města Třince jmenováni:

 - Ing. Radim Přeček

 - Alena Rzymanová

Za rodiče byli ve volbách zvoleni:

 . Ing Radim Byrtus

 - Iveta Stoszková

Za pedagogický sbor byli v doplňujících volbách zvoleni:

 - Mgr. Hana Chromcová

 - Mgr. Ilona Stoszková

 

Volby

Předsedou školské rady byl 4 hlasy zvolen p. Ing. Radim Byrtus, jeho zástupkyní byla zvolena všemi hlasy p. Stoszková.

Jednací řád rady školy byl jednomyslně schválen.

 

Členové rady se shodli, že budou zasedat 2 krát ročně – vždy v říjnu a květnu, dále pak operativně podle vzniklé potřeby.

 

Zapsala Mgr. Hana Chromcová

Zápis ze školské rady 15. 10. 2008

 

 Přítomno 4 členů školské rady:

 

Za zřizovatele – Alena Rzymanová

Za rodiče – Ing. Marek Pecha,

Za pedagogické pracovníky – Mgr. Hana Chromcová, Mgr. Ilona Heczková

Mgr. Aleš Adamík – ředitel školy

Omluven – Jaroslav Benčák, Iveta Stoszková

Program jednání:

1.                 Zahájení

2.                 Seznámení s výroční zprávou, rozpočtem a hospodařením školy za rok 2007/2008

3.                 Realizace školního vzdělávacího programu Tvořivě do světa

4.                 Seznámení s výchovně vzdělávací plán 2008/2009

5.                 Návrhy, připomínky a požadavky členů rady k organizaci školního roku 2008/2009

 

Zahájení

Ředitel školy Mgr. Aleš Adamík zahájil jednání a přednesl program školské rady.

 

Seznámení s výroční zprávou za rok 2007/2008

Ředitel školy seznámil všechny přítomné s průběhem vzdělávání a jejími výsledky, s rozpočtem a hospodařením školy za rok 2007/2008

 

Realizace školního vzdělávacího programu Tvořivě do světa

Školská rada byla seznámena s průběhem realizace školního vzdělávacího programu

 

Seznámení s výchovně vzdělávacím plánem 2008/2009

K plánu nebyly připomínky.

 

Připomínky a návrhy členů rady k průběhu vzdělávání na ZŠ od posledního jednání

Nebyly vzneseny žádné připomínky a návrhy.

 

Zapsala Mgr. Hana Chromcová

 

Zápis ze školské rady 23. 6. 2008

 

 Přítomni 4 členové školské rady:

 

Za zřizovatele - Jaroslav Benčák

Za rodiče – Ing. Marek Pecha, Iveta Stoszková

Za pedagogické pracovníky  Mgr. Darina Szymeczková

Omluvena Alena Rzymanová, Mgr. Lenka Klepaczová

Mgr. Aleš Adamík – ředitel školy

Program jednání:

1.                 Zahájení

2.                 Schvalování změn ve školním vzdělávacím programu Tvořivě do světa

 

Zahájení

Ředitel školy Mgr. Aleš Adamík zahájil jednání a přednesl program školské rady.

 

Školní vzdělávací program Tvořivě do světa

Ředitel školy seznámil všechny přítomné se změnami ve školním vzdělávacím programu

Změny byly přijaty všemi přítomnými členy rady bez připomínek

 

Zapsala Mgr. Darina Szymeczková

 

 

Zápis ze školské rady 15. 10. 2007

 

 Přítomno 6 členů školské rady:

 

Za zřizovatele – Alena Rzymanová, Jaroslav Benčák

Za rodiče – Ing. Marek Pecha, Iveta Stoszková

Za pedagogické pracovníky – Mgr. Lenka Klepaczová, Mgr. Darina Szymeczková

Mgr. Aleš Adamík – ředitel školy

Program jednání:

1.                 Zahájení

2.                 Seznámení s výroční zprávou, rozpočtem a hospodařením školy za rok 2006/2007

3.                 Realizace školního vzdělávacího programu Tvořivě do světa

4.                 Seznámení s výchovně vzdělávací plán 2007/2008

 

Zahájení

Ředitel školy Mgr. Aleš Adamík zahájil jednání a přednesl program školské rady.

 

Seznámení s výroční zprávou za rok 2006/2007

Ředitel školy seznámil všechny přítomné s průběhem vzdělávání a jejími výsledky, s rozpočtem a hospodařením školy za rok 2006/2007

 

Realizace školního vzdělávacího programu Tvořivě do světa

Školská rada byla seznámena s úspěšným zavedením školního vzdělávacího programu

 

Seznámení s výchovně vzdělávacím plánem 2007/2008

Nebyly vzneseny žádné připomínky a návrhy.

 

 

Zapsala Mgr. Darina Szymeczková

 

Zápis ze školské rady 25. 6. 2007

 

 Přítomno 5 členů školské rady:

 

Za zřizovatele - Jaroslav Benčák

Za rodiče – Ing. Marek Pecha, Iveta Stoszková

Za pedagogické pracovníky – Mgr. Lenka Klepaczová, Mgr. Darina Szymeczková

Omluvena Alena Rzymanová

Mgr. Aleš Adamík – ředitel školy

Program jednání:

1.                 Zahájení

2.                 Schvalování školního vzdělávacího programu Tvořivě do světa

 

Zahájení

Ředitel školy Mgr. Aleš Adamík zahájil jednání a přednesl program školské rady.

 

Školní vzdělávací program Tvořivě do světa

Ředitel školy seznámil všechny přítomné s novým školním vzdělávacím programem

Školní vzdělávací program byl schválen všemi přítomnými členy rady bez připomínek

 

Zapsala Mgr. Darina Szymeczková

 

 

 

Zápis ze školské rady 23. 10. 2006

 

 Přítomno 5 členů školské rady:

 

Za zřizovatele – p. Rzymanová

Za rodiče – p. Pecha, p. Stoszková

Za pedagogické pracovníky – Mgr. Lenka Klepaczková, Mgr. Darina Szymeczková

Mgr. Aleš Adamík – ředitel školy

Omluven – p.Benčák

Program jednání:

1.                 Zahájení

2.                 Seznámení s výroční zprávou, rozpočtem a hospodařením školy za rok 2005/2006

3.                 Připomínky a návrhy členů rady k průběhu vzdělávání na škole od posledního jednání

4.                 Příprava školského vzdělávacího programu a školního parlamentu

5.                 Návrhy, připomínky a požadavky členů rady k organizaci školního roku 2006/2007

 

Zahájení

Ředitel školy Mgr. Aleš Adamík zahájil jednání, všechny přítomné uvítal a přednesl program školské rady.

 

Seznámení s výroční zprávou za rok 2005/2006

Ředitel školy seznámil všechny přítomné s průběhem vzdělávání a jejími výsledky, s rozpočtem a hospodařením školy za rok 2005/2006.

 

Připomínky a návrhy členů rady k průběhu vzdělávání na ZŠ od posledního jednání

Nebyly vzneseny žádné připomínky a návrhy.

 

Příprava školského vzdělávacího programu

Ředitel školy všechny přítomné informoval o změnách s nastávajícím ŠVP, o odborné přípravě pedagogických pracovníků v rámci ŠVP, o jejich účasti na vzdělávacích akcích, dále pak o provedení analýzy mezi žáky, rodiči a učiteli. Mgr. Darina Szymeczková seznámila s výsledky dotazníku žáků na 1. stupni ZŠ. Dále ředitel školy hovořil o školním parlamentu a jeho spolupráci se školskou radou.

Návrhy, připomínky a požadavky členů rady k organizaci školního roku 2006/2007

Nebyly vzneseny žádné návrhy, připomínky a požadavky.

 

Zapsala: Mgr. Darina Szymeczková

 

 

 

 

Zápis z ustavujícího zasedání Rady školy ze dne 12.12. 2005

 

Přítomni: Mgr. Aleš Adamík, Mgr. Lenka Klepaczová, Mgr. Darina Szczepanková,

Ing. Marek Pecha, Jaroslav Benčák,  Iveta Stoszková,  Rzymanová

Program:

1.     Zahájení činnosti školské rady

2.     Představení členů

3.     Volba předsedy

4.     Jednací řád školské rady

5.     Výroční zpráva školy za rok 2004/2005

6.     Školní řád a pravidla hodnocení žáků

7.     Termíny zasedání

  První zasedání Školské rady svolal a uvedl ředitel školy Mgr. Aleš Adamík, který představil všechny její členy.

 

Školská rada pracuje v tomto složení:

p. Rzymanová – jmenována zřizovatelem

p. Benčák – jmenován zřizovatelem

p. Pecha – zvolený zástupce nezletilých žáků

p. Stoszková – zvolený zástupce nezletilých žáků

Mgr. Lenka Klepaczová – zvolený zástupce pedagogů

Mgr. Darina Szczepanková – zvolený zástupce pedagogů

 

Předsedou školské rady byl všemi hlasy zvolen p. Ing. Pecha, jeho zástupkyní byla zvolena všemi hlasy p. Stoszková.

Jednací řád rady školy byl jednomyslně schválen.

Výroční zpráva školy za rok 2004/2005 byla jednomyslně schválena.

Školní řád za rok 2005/2006 a pravidla hodnocení žáků byla jednomyslně schválena.

 

Členové rady se jednomyslně shodli, že budou zasedat 3krát ročně – vždy v říjnu, prosinci a květnu, dále pak operativně podle vzniklé potřeby. Ve školním roce 2005/2006 bude jednacím dnem pondělí.

 

                                                                                              Zapsala: Mgr. Darina Szczepanková